Понеділок 15 Квітень 2024   Українська  /   Русский       Пошук    

Кафи́сма двадеся́тая

Псало́м 143

Псало́м Дави́дов, к Голіа́фу

 

1 Благослове́н Госпо́дь, Бог мой, науча́яй ру́ці мої́ на ополче́ніє, пе́рсти моя́ — на брань!

2 Ми́лость моя і Прибíжище моє́; Засту́пник мой і Ізбави́тель мой, Защити́тель мой, і Нань упова́х; повину́яй лю́ди моя́ под м’я.

3 Го́споди! Что єст члове́к, я́ко сказа́лся єси́ єму́? Ли син члове́ч, я́ко вміня́єши ї?

4 Члове́к суєтí уподоби́ся, днíє єго́, я́ко сінь, прехо́дят.

5 Го́споди! Преклони́ небеса́ і сни́ди, косни́ся гора́м — і воздимя́тся.

6 Блесни́ мо́льнія, і раждене́ши їх; посли́ стрíли Твоя́, і см’яте́ши їх.

7 Посли́ ру́ку Твою́ с ви́ше, ізми́ м’я і ізба́ви м’я от вод мно́гих, от рук сино́в чу́ждих,

8 ї́хже уста́ глагола́ша су́єту, і десни́ца їх — десни́ца непра́вди.

9 Бо́же, піснь но́ву воспою́ Тебí, во псалти́рі десятостру́нной пою́ Тебí.

10 Да́ющому спасе́ніє царе́м, ізбавля́ющому Дави́да, раба́ Своє́го, от ору́жія лю́та.

11 Ізба́ви м’я і ізми́ м’я із руки́ сино́в чу́ждих, ї́хже уста́ глагола́ша су́єту, і десни́ца їх — десни́ца непра́вди.

12 Ї́хже сино́ве, я́ко новосажде́нія водруже́нная в ю́ності своє́й, дще́ря їх удобре́ні, преукраше́ні, яко подо́біє це́ркве.

13 Храни́лища їх іспо́лнь отрига́ющая от се́го в о́но, о́вця їх многопло́дні, множа́щіяся в ісхо́дищих свої́х, воло́ве їх то́лсті.

14 Ність паде́нія граде́жі, ні прохо́да, ні во́пля во сто́гнах їх.

15 Ублажи́ша лю́ди, íмже сíя суть. Блаже́ні лю́діє, íмже Госпо́дь — Бог їх.

 

Псало́м 144

Хва́ла Дави́дова

 

1 Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Ца́рю мой, і благословлю́ ім’я́ Твоє́ во вік і во вік вíка.

2 На всяк день благословлю́ Тя, і восхвалю́ ім’я́ Твоє́ во вік і во вік вíка.

3 Ве́лій Госпо́дь і хва́лен зíло, і вели́чію Єго́ ність конца́.

4 Род і род восхва́лят дíла Твоя́ і си́лу Твою́ возвістя́т.

5 Великолíпіє сла́ви святи́ня Твоє́я возглаголю́т і чудеса́ Твоя́ повідя́т.

6 І си́лу стра́шних Твої́х реку́т і вели́чіє Твоє́ повідя́т.

7 Па́м’ять мно́жества бла́гости Твоє́я отри́гнут і пра́вдою Твоє́ю возра́дуются.

8 Щедр і Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпе́лив і Многоми́лостив.

9 Благ Госпо́дь вся́ческим, і щедроти́ Єго́ на всіх дíлех Єго́.

10 Да ісповідя́тся Тебí, Го́споди, вся дíла Твоя́, і преподо́бнії Твої́ да благословя́т Тя.

11 Сла́ву Ца́рствія Твоє́го реку́т, і си́лу Твою́ возглаголю́т,

12 сказа́ти сино́м члове́ческим си́лу Твою́, і сла́ву великолíпія Ца́рствія Твоє́го.

13 Ца́рство Твоє́ — ца́рство всіх вíков, і влади́чество Твоє́ — во вся́ком ро́ді і ро́ді. Вíрен Госпо́дь во всіх словесе́х Свої́х і преподо́бен во всіх дíлех Свої́х.

14 Под’є́млет Госпо́дь вся низпада́ющия і ісправля́єт вся низверже́нния.

15 О́чі всіх на́ Тя упова́ют, і Ти дає́ши їм пи́щу во благовре́м’я.

16 Отверза́єши Ти ру́ку Твою́ і насища́єши вся́ко живо́тно благоволе́нія.

17 Пра́веден Госпо́дь во всіх путе́х Свої́х і преподо́бен во всіх дíлех Свої́х.

18 Близ Госпо́дь всім призива́ющим Єго́, всім призива́ющим Єго́ во íстині.

19 Во́лю боя́щихся Єго́ сотво́рит, і моли́тву їх усли́шит, і спасе́т їх.

20 Храни́т Госпо́дь вся любя́щия Єго́ і вся грíшники потреби́т.

21 Хва́лу Госпо́дню возглаголю́т уста́ моя́, і да благослови́т вся́кая плоть ім’я́ свято́є Єго́ во вік і во вік вíка.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 145

Алилу́я. Агге́я і Заха́рія

 

1 Хвали́, ду́ше моя́, Го́спода!

2 Восхвалю́ Го́спода в животí моє́м, пою́ Бо́гу моє́му, до́ндеже єсм!

3 Не надíйтеся на кня́зя, на сини́ члове́ческія, в ни́хже ність спасе́нія.

4 Ізи́йдет дух єго́ і возврати́тся в зе́млю свою́, в той день поги́бнут вся помишле́нія єго́.

5 Блаже́н, єму́же Бог Іа́ковль — помо́щник єго́, упова́ніє єго́ на Го́спода Бо́га своє́го,

6 сотво́ршаго не́бо і зе́млю, мо́ре і вся, я́же в них. Храня́щаго íстину во вік,

7 творя́щаго суд оби́димим, да́ющаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь ріши́т окова́нния,

8 Госпо́дь умудря́єт сліпця́, Госпо́дь возво́дит низверже́нния. Госпо́дь лю́бит пра́ведники.

9 Госпо́дь храни́т прише́лца; си́ра і вдову́ при́ймет, і путь грíшних погу́бит.

10 Воцари́тся Госпо́дь во вік, Бог твой, Сіо́не, в род і род.

 

Псало́м 146

Алилу́я

 

1 Хвалíте Го́спода, я́ко благ псало́м Бо́гові на́шему, да услади́тся хвале́ніє!

2 Зижда́й Ієрусали́ма Госпо́дь, разсія́нія Ізра́їлева собере́т.

3 Ісціля́яй сокруше́нния се́рдцем і об’яза́яй сокруше́нія їх.

4 Ізчита́яй мно́жество звізд і всім їм імена́ нарица́яй.

5 Ве́лій Госпо́дь наш і ве́лія крíпость Єго́, і ра́зуму Єго ність числа́.

6 Приє́мляй кро́ткія Госпо́дь, смиря́яй же грíшники до земля́.

7 Начнíте Господе́ві в ісповіда́нії, по́йте Бо́гові на́шему в гу́слех,

8 одіва́ющому не́бо о́блаки, готова́ющому землí дожд, прозяба́ющому на гора́х сíно і траву́ на слу́жбу члове́ком,

9 да́ющому ско́том пи́щу їх і пте́нцем вра́новим, призива́ющим Ї.

10 Не в си́лі ко́нстей восхо́щет, ні во ли́стах му́жеских благоволи́т.

11 Благоволи́т Госпо́дь во боя́щихся Єго́ і в упова́ющих на ми́лость Єго́.

 

Псало́м 147

Алилу́я. Агге́я і Заха́рія

 

1 Похвали́, Ієрусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоє́го, Сіо́не!

2 Я́ко укріпи́ ве́рія врат твої́х, благослови́ сини́ твоя́ в тебí.

3 Положи́вий предíли твоя́ мир, і ту́ка пшени́чна насища́яй тя.

4 Посила́яй сло́во Своє́ землí, до ско́рости тече́т сло́во Єго́.

5 Да́ющаго сніг Свой, я́ко во́лну, мглу, я́ко пе́пел, посипа́ющаго.

6 Мета́ющаго го́лоть Свой, я́ко хлíби, проти́ву лицу́ мра́за Єго́ кто посто́їт?

7 После́т сло́во Своє́ — і іста́єт я, дхнет дух Єго́ — і потеку́т во́ди.

8 Візвіща́яй сло́во Своє́ Іа́кову, оправда́нія і судби́ Сво́я — Ізра́їлеві.

9 Не сотвори́ та́ко вся́кому язи́ку і суде́б Свої́х не сказа́ їм.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 148

Алилу́я. Агге́я і Заха́рія

 

1 Хвалíте Го́спода с небе́с, хвалíте Єго́ во ви́шних!

2 Хвалíте Єго́, всі А́нгели Єго́, хвалíте Єго́, вся́ Си́ли Єго́.

3 Хвалíте Єго́, со́лнце і луна́, хвалíте Єго́, вся звíзди і світ.

4 Хвалíте Єго́, небеса́ небе́с і вода́, я́же преви́ше небе́с.

5 Да восхва́лят ім’я́ Госпо́днє, я́ко Той рече́ — і би́ша, Той повелí — і созда́шася.

6 Поста́ви я во вік і во вік вíка: повелíніє положи́, і не ми́мо іде́т.

7 Хвалíте Го́спода от земля́, зміє́ве і вся бе́здни:

8 огнь, град, сніг, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Єго́,

9 го́ри і всі хо́лми, дре́ва плодоно́сная і вся ке́дри,

10 звíріє і всі ско́ти, га́ди і пти́ця перна́ти.

11 Ца́ріє зе́мстії і всí лю́діє, кня́зі і всі су́діє зе́мстії,

12 юно́ша і дíви, ста́рци с юно́тами.

13 Да восхва́лят ім’я́ Госпо́днє, я́ко вознесе́ся ім’я́ Того́ Єди́наго, ісповіда́ніє Єго́ на землí і на небесí.

14 І вознесе́т рог людíй Свої́х, піснь всім преподо́бним Єго́, сино́м Ізра́їлевим, лю́дем, приближа́ющимся Єму́.

 

Псало́м 149

Алилу́я

 

1 Воспо́йте Господе́ві піснь но́ву, хвале́ніє Єго́ в це́ркві преподо́бних.

2 Да возвесели́тся Ізра́їль о Сотво́ршем єго́, і сино́ве Сіо́ни да возра́дуются о Царí своє́м.

3 Да восхва́лят ім’я́ Єго́ в ли́ці, в тимпа́ні і псалти́рі да пою́т Єму́,

4 я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свої́х і вознесе́т кро́ткия во спасе́ніє.

5 Восхва́лятся преподо́бнії во сла́ві і возра́дуются на ло́жах свої́х.

6 Возноше́нія Бо́жія в горта́ні їх і ме́чі обою́ду о́стри в рука́х їх.

7 Сотвори́ти отмще́ніє во язи́цех, обличе́нія в лю́дех,

8 св’яза́ти царя́ їх пу́ти і сла́вния їх — ру́чними око́ви желíзними,

9 сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сíя єст всім преподо́бним Єго́.

 

Псало́м 150

Алилу́я

 

1 Хвалíте Бо́га во святи́х Єго́, хвалíте Єго́ во утвержде́нії си́ли Єго́!

2 Хвалíте Єго на си́лах Єго́, хвалíте Єго́ по премно́гому вели́чествію Єго́.

3 Хвалíте Єго́ во гла́сі тру́бні, хвалíте Єго́ во псалти́рі і гу́слех.

4 Хвалíте Єго́ в тимпа́ні і ли́ці, хвалíте Єго́ во стру́нах і орга́ніх.

5 Хвалíте Єго́ в кимва́ліх доброгла́сних, хвалíте Єго́ в кимва́ліх восклица́нія.

6 Вся́ко диха́ніє да хвали́т Го́спода!

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 151

Се́й псало́м Дави́дов осо́б пи́сан, і вні чи́сла єст.
Єгда́ єди́н бра́ся с Голіа́фом і уби́ єго́.
І в соборí не поє́тся, то́чію на єди́ні поє́м.
На коне́ц же єго́ прилага́єм: Сла́ву

 

Мал біх во бра́тії моє́й, і юнíйший в дому́ отца́ моє́го, паса́х о́вця отца́ моє́го. Ру́ці мої́ сотвори́ша орга́н, і пе́рсти мої́ соста́виша псалти́р. І кто возвісти́т Господе́ві моє́му? Сам Госпо́дь, Сам усли́шит. Сам посла́ А́нгела Своє́го, і із’я́т м’я от паств о́вчіїх отца́ моє́го, і помаза́ м’я єле́ом помаза́нія Своє́го. Бра́тія моя́ добрí і вели́ци, і не благоволи́ в них Госпо́дь. Ізийдо́х во стріте́ніє іноплеме́ннику, і прокля́т м’я íдоли свої́ми. Аз же, істо́рг меч от не́го, обезглави́х єго́ і от’я́х поноше́ніє от сино́в Ізра́їлевих.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

По двадеся́той кафи́смі

 

Трисвято́є і по О́тче наш. Тропарí покая́нні:

Тебе́, Царя́ і Влади́ку, А́нгели на небесí непреста́нно пою́т пíсньми. Аз же Ти припада́ю, я́ко мита́р, вопія́: Бо́же, очи́сти м’я і поми́луй.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху.

Беззако́нія моя́ во́лнам мо́рским прилага́ются, помишле́нія же вíтру, от проти́вних ми ду́хов. Ка́ко сконча́ю жи́тіє моє́ і дойду́ во Ви́шній Град ви́діти Ца́рство Ієрусали́мово? Го́споди, дару́й тишину́ душí моє́й і спаси́ м’я.

І ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Милосе́рдія су́щі Істо́чниче, ми́лости сподоби́ нас, Богоро́дице, при́зри на лю́ди согріши́вшия, яви́, я́ко при́сно, си́лу Твою́, на́ Тя бо упова́юще, «ра́дуйся!» вопіє́м Ти, я́коже íногда Гавриї́л, Беспло́тним Архистрати́г.

Го́споди, поми́луй (четирдеся́т).

 

Моли́тва двадеся́тая

 

О Всеми́лостиве і Всеще́дре Человіколю́бче, Го́споди Ісу́се Хри́сте, Бо́же мой! Ти єси́ вся́кія бла́гости Нача́ло, Ти Поспіше́ніє і Соверше́ніє. Ти рекл єси́: «Без Менé не мóжете твори́ти нічесóже». Тебí у́бо, Влади́ко Пресвяти́й, пред Престо́лом пресвíтлия сла́ви Твоє́я аз многогрíшний убо́гую ду́шу мою́ поверга́ю і пречи́стим нога́м Твої́м всесмире́нно покланя́юся, прах сий і пе́пел, і вселюбе́зно їх со стра́хом і тре́петом лобиза́я, сла́ву, честь, і благодаре́ніє воздаю́. Я́ко по Твоє́й благода́ти, сподоби́хся, грíшний і недосто́йний, псалти́рноє славосло́віє нача́ти і в жела́ємоє конца́ приста́нище дости́гнути. Но а́ще в коє́м псалмí су́єтними бе́сідами іли́ помишле́ньми мої́ми погріши́х, Ти, Єди́не, кро́мі вся́каго гріха́, Благоутро́бне Го́споди, Созда́телю і Покрови́телю мой, осла́би, оста́ви і прости́ ми, я́ко Твоє́му созда́нію, а́ще і па́че всіх человíк грішнíйшему; і прийми́, Ца́рю Пресвяти́й, сíє свята́го царя́ досто́йноє псалмосло́віє от недосто́йних усте́н мої́х в же́ртву благоуго́дну, в во́ню благоуха́нія духо́внаго; і да іспра́вится поне́ єди́на, а́ще і малíйшая, слеза́ о́ка моє́го іли́ воздиха́ніє сокруше́нна і смире́нна се́рдца моє́го, я́ко кади́ло пред Тобо́ю. І дару́й ми грíшному вся дні живота́ моє́го Тебí, Господе́ві моє́му, благоуго́дно работа́ти і во безсме́ртной жи́зні Тебе́ со Безнача́лним Твої́м Отце́м, і со Пресвяти́м, Благи́м, і Животворя́щим Ти Ду́хом славослови́ти, предста́телством Пречи́стия Ма́тере, єди́ния Наде́жди і Засту́пници моє́я, ходота́йством же ізря́днаго Проро́ка Твоє́го псало́мника Дави́да і моли́твами Преподо́бних оте́ц Анто́нія і Феодо́сія, і про́чіїх Чудотво́рцев Пече́рских, і всіх святи́х Уго́дников Твої́х во вíки віко́в. Амíнь.

 

І а́біє пíсні Мойсе́ові.